Câu 1 trang 157 Sinh lớp 10 Nâng cao: Thế nào là bệnh truyền nhiễm ?

Câu 1 trang 157 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 46: Khái niệm về bệnh truyền nhiễm và miễn dịch. Thế nào là bệnh truyền nhiễm ? Bệnh truyền nhiễm phụ thuộc vào các yếu tố nào ? Vì sao ? Bệnh truyền nhiễm là bệnh lây truyền từ cá thể này sang cá thể khác. Bệnh truyền nhiễm phụ thuộc vào các yếu tố : – Mầm bệnh – Số lượng đủ lớn – Con đường xâm...

Có thể bạn quan tâm:

Câu 1 trang 157 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 46: Khái niệm về bệnh truyền nhiễm và miễn dịch.

Thế nào là bệnh truyền nhiễm ? Bệnh truyền nhiễm phụ thuộc vào các yếu tố nào ? Vì sao ?

Bệnh truyền nhiễm là bệnh lây truyền từ cá thể này sang cá thể khác.

Bệnh truyền nhiễm phụ thuộc vào các yếu tố :

– Mầm bệnh

– Số lượng đủ lớn

– Con đường xâm nhiễm thích hợp

Nếu không đủ ba yếu tố này không truyền từ cá thể này sang cá thể khác được.

Ngày 08/06 năm 2020 | | Tag: .