Câu 1 trang 99 Sinh 10: Trình bày những diễn biến cơ bản trong quá trình phân chia nhân. Thực chất của nguyên phân là gì ?

Câu 1 trang 99 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 29: Nguyên phân. Trình bày những diễn biến cơ bản trong quá trình phân chia nhân. Thực chất của nguyên phân là gì ? * Những diễn biến cơ bản của quá trình phân chia nhân (gồm 4 kì) : – Ở kì đầu : Trung tử và sao ở 2 cực tế bào, bộ thoi vô sắc được hình thành, các NST kép đính vào các sợi tơ vô sắc. – Ở kì giữa : Màng nhân...

Có thể bạn quan tâm:

Câu 1 trang 99 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 29: Nguyên phân.

Trình bày những diễn biến cơ bản trong quá trình phân chia nhân. Thực chất của nguyên phân là gì ?

* Những diễn biến cơ bản của quá trình phân chia nhân (gồm 4 kì) :

– Ở kì đầu : Trung tử và sao ở 2 cực tế bào, bộ thoi vô sắc được hình thành, các NST kép đính vào các sợi tơ vô sắc.

– Ở kì giữa : Màng nhân tiêu biến, các NST kép xếp thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc, có hình thái đặc trưng rõ nhất.

– Ở kì sau : Từng NST kép tách nhau ở tâm động thành 2 NST đơn, chuyển động về 2 cực của tế bào (do sự co rút của các sợi tơ vô sắc).

– Ở kì cuối : Thoi phân bào biến mất, màng nhân xuất hiện, chứa bộ NST với số lượng và hình dạng như ở tế bào mẹ, sự phân chia chất tế bào diễn ra và khi kết thúc tạo ra 2 tế bào con giống hệt tế bào mẹ.

* Thực chất của nguyên phân là sự phân chia đồng đều nhân của tế bào mẹ cho 2 tế bào con.

Ngày 20/09 năm 2020 | | Tag: .