Câu 2 trang 85 SGK Sinh 10 Nâng cao: Điểm khác nhau trong con đường tổng hợp chất hữu cơ ở các nhóm vi khuẩn hoá tổng hợp là gì ?

Câu 2 trang 85 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 25: Hóa tổng hợp và quang tổng hợp. Đề bài Điểm khác nhau trong con đường tổng hợp chất hữu cơ ở các nhóm vi khuẩn hoá tổng hợp là gì ? Điểm khác nhau chủ yếu trong con đường tổng hợp chất hữu cơ ở các nhóm vi khuẩn hoá tổng hợp là chúng sử dụng các chất cho hiđrô khác nhau : – Nhóm vi khuẩn lấy năng lượng từ các hợp...

Có thể bạn quan tâm:

Câu 2 trang 85 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 25: Hóa tổng hợp và quang tổng hợp.

Đề bài

Điểm khác nhau trong con đường tổng hợp chất hữu cơ ở các nhóm vi khuẩn hoá tổng hợp là gì ?

Điểm khác nhau chủ yếu trong con đường tổng hợp chất hữu cơ ở các nhóm vi khuẩn hoá tổng hợp là chúng sử dụng các chất cho hiđrô khác nhau :

– Nhóm vi khuẩn lấy năng lượng từ các hợp chất chứa lưu huỳnh có khả năng ôxi hoá H2S để lấy một phần năng lượng.

– Nhóm vi khuẩn lấy năng lượng từ các hợp chất chứa nitơ có khả năng ôxi hoá NH3 thành axit nitơ để lấy một phần năng lượng.

– Nhóm vi khuẩn lấy năng lượng từ các hợp chất chứa sắt có khả năng ôxi hoá sắt hoá trị 2 thành sắt hoá trị 3 để lấy một phần năng lượng.

– Nhóm vi khuẩn lấy năng lượng từ hiđrô có khả năng ôxi hoá hiđrô phân tử để lấy một phần năng lượng.

Ngày 20/09 năm 2020 | | Tag: .