Câu 5 trang 154 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Virut thường không thể tự xâm nhập cơ thể thực vật vì ?

Câu 5 trang 154 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 45: Virut gây bệnh ứng dụng của virut. Hãy chọn phương án đúng. Virut thường không thể tự xâm nhập cơ thể thực vật vì : a) Thành tế bào thực vật rất bển vững b) Không có thụ thể thích hợp c) Kích thước virut thường lớn hơn d) Bộ gen của virut thường là ARN mạch đơn rất dài Đáp án: Chọn a và b.

Có thể bạn quan tâm:

Câu 5 trang 154 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 45: Virut gây bệnh ứng dụng của virut.

Hãy chọn phương án đúng. Virut thường không thể tự xâm nhập cơ thể thực vật vì :

a) Thành tế bào thực vật rất bển vững

b) Không có thụ thể thích hợp

c) Kích thước virut thường lớn hơn

d) Bộ gen của virut thường là ARN mạch đơn rất dài

Đáp án: Chọn a và b.

Ngày 07/04 năm 2018 | | Tag: .