Ký tự đặc biệt html đầy đủ nhất

Ngày 14/05 năm 2019 | Tin mới | Tag: .

Bạn đang thiết kế web và gặp vấn đề ở việc viết ký tự đặc biệt nhưng lại không nhớ được mã hoặc do lâu quá nên đã quên. Thì ngay bài viết này Báo thanh niên sẽ giới thiệu anh em ký tự đặc biệt html đầy đủ nhất. Bảng ký tự đặc biệt trong html Dưới đây là khá nhiều ký tự đặc biệt html được mình tham khảo xuanthulab.net mà có được, bạn có thể truy cập...

Bạn đang thiết kế web và gặp vấn đề ở việc viết ký tự đặc biệt nhưng lại không nhớ được mã hoặc do lâu quá nên đã quên. Thì ngay bài viết này Báo thanh niên sẽ giới thiệu anh em ký tự đặc biệt html đầy đủ nhất.

ký tự đặc biệt html

Bảng ký tự đặc biệt trong html

Dưới đây là khá nhiều ký tự đặc biệt html được mình tham khảo xuanthulab.net mà có được, bạn có thể truy cập web xuanthu để xem thêm hoặc xem bảng dưới cũng được:

Hiện thị Mã HTML Dạng số Mã HEX Mã CSS
" " u+0022 �022
# # # u+0023 �023
$ $ $ u+0024 �024
% % % u+0025 �025
& & & u+0026 �026
' ' u+0027 �027
( ( ( u+0028 �028
) ) ) u+0029 �029
* * * u+002A �02a
+ + + u+002B �02b
, , , u+002C �02c
− - u+002D �02d
. . . u+002E �02e
/ / / u+002F �02f
: : : u+003A �03a
; ; ; u+003B �03b
< &lt; < u+003C �03c
= &equals; = u+003D �03d
> &gt; > u+003E �03e
? &quest; ? u+003F �03f
@ &commat; @ u+0040 �040
[ &lsqb; [ u+005B �05b
&bsol; \ u+005C �05c
] &rsqb; ] u+005D �05d
^ &Hat; ^ u+005E �05e
_ &lowbar; _ u+005F �05f
` &grave; ` u+0060 �060
{ &lcub; { u+007b �07b
| &verbar; | u+007c �07c
} &rcub; } u+007d �07d
0 &nbsp;   %A0 �0a0
¡ &iexcl; ¡ %A1 �0a1
¢ &cent; ¢ %A2 �0a2
£ &pound; £ %A3 �0a3
¤ &curren; ¤ %A4 �0a4
¥ &yen; ¥ %A5 �0a5
U+20B9 20B9
¦ &brvbar; ¦ %A6 �0a6
§ &sect; § %A7 �0a7
¨ &uml; ¨ %A8 �0a8
© &copy; © %A9 �0a9
ª &ordf; ª %AA �0aa
« &laquo; « %AB �0ab
¬ &not; ¬ %AC �0ac
0 &shy; ­ %AD �0ad
® &reg; ® %AE �0ae
¯ &macr; ¯ %AF �0af
° &deg; ° %B0 �0b0
± &plusmn; ± %B1 �0b1
² &sup2; ² %B2 �0b2
³ &sup3; ³ %B3 �0b3
´ &acute; ´ %B4 �0b4
µ &micro; µ %B5 �0b5
&para; %B6 �0b6
· &middot; · %B7 �0b7
¸ &cedil; ¸ %B8 �0b8
¹ &sup1; ¹ %B9 �0b9
º &ordm; º %BA �0ba
» &raquo; » %BB �0bb
¼ &frac14; ¼ %BC �0bc
½ &frac12; ½ %BD �0bd
¾ &frac34; ¾ %BE �0be
¿ &iquest; ¿ %BF �0bf
À &Agrave; À %C0 �0c0
Á &Aacute; Á %C1 �0c1
 &Acirc; &#194 ; %C2 �0c2
à &Atilde; à %C3 �0c3
Ä &Auml; Ä %C4 �0c4
Å &Aring; Å %C5 �0c5
Æ &AElig; Æ %C6 �0c6
Ç &Ccedil; Ç %C7 �0c7
È &Egrave; È %C8 �0c8
É &Eacute; É %C9 �0c9
Ê &Ecirc; Ê %CA �0ca
Ë &Euml; Ë %CB �0cb
Ì &Igrave; Ì %CC �0cc
Í &Iacute; Í %CD �0cd
Î &Icirc; Î %CE �0ce
Ï &Iuml; Ï %CF �0cf
Ð &ETH; Ð %D0 �0d0
Ñ &Ntilde; Ñ %D1 �0d1
Ò &Ograve; Ò %D2 �0d2
Ó &Oacute; Ó %D3 �0d3
Ô &Ocirc; Ô %D4 �0d4
Õ &Otilde; Õ %D5 �0d5
Ö &Ouml; Ö %D6 �0d6
× &times; × %D7 �0d7
Ø &Oslash; Ø %D8 �0d8
Ù &Ugrave; Ù %D9 �0d9
Ú &Uacute; Ú %DA �0da
Û &Ucirc; Û %DB �0db
Ü &Uuml; Ü %DC �0dc
Ý &Yacute; Ý %DD �0dd
Þ &THORN; Þ %DE �0de
ß &szlig; ß %DF �0df
à &agrave; à %E0 �0e0
á &aacute; á %E1 �0e1
â &acirc; â %E2 �0e2
ã &atilde; ã %E3 �0e3
ä &auml; ä %E4 �0e4
å &aring; å %E5 �0e5
æ &aelig; æ %E6 �0e6
ç &ccedil; ç %E7 �0e7
è &egrave; è %E8 �0e8
é &eacute; é %E9 �0e9
ê &ecirc; ê %EA �0ea
ë &euml; ë %EB �0eb
ì &igrave; ì %EC �0ec
í &iacute; í %ED �0ed
î &icirc; î %EE �0ee
ï &iuml; ï %EF �0ef
ð &eth; ð %F0 �0f0
ñ &ntilde; ñ %F1 �0f1
ò &ograve; ò %F2 �0f2
ó &oacute; ó %F3 �0f3
ô &ocirc; ô %F4 �0f4
õ &otilde; õ %F5 �0f5
ö &ouml; ö %F6 �0f6
÷ &divide; ÷ %F7 �0f7
ø &oslash; ø %F8 �0f8
ù &ugrave; ù %F9 �0f9
ú &uacute; ú %FA �0fa
û &ucirc; û %FB �0fb
ü &uuml; ü %FC �0fc
ý &yacute; ý %FD �0fd
þ &thorn; þ %FE �0fe
ÿ &yuml; ÿ %FF �0ff
Œ &OElig; Œ u+0152 �152
œ &oelig; œ u+0153 �153
Š &Scaron; Š u+0160 �160
š &scaron; š u+0161 �161
Ÿ &Yuml; Ÿ u+0178 �178
ƒ &fnof; ƒ u+0192 �192
Α &Alpha; Α u+0391 �391
Β &Beta; Β u+0392 �392
Γ &Gamma; Γ u+0393 �393
Δ &Delta; Δ u+0394 �394
Ε &Epsilon; Ε u+0395 �395
Ζ &Zeta; Ζ u+0396 �396
Η &Eta; Η u+0397 �397
Θ &Theta; Θ u+0398 �398
Ι &Iota; Ι u+0399 �399
Κ &Kappa; Κ u+039A �39a
Λ &Lambda; Λ u+039B �39b
Μ &Mu; Μ u+039C �39c
Ν &Nu; Ν u+039D �39d
Ξ &Xi; Ξ u+039E �39e
Ο &Omicron; Ο u+039F �39f
Π &Pi; Π u+03A0 �3a0
Ρ &Rho; Ρ u+03A1 �3a1
Σ &Sigma; Σ u+03A3 �3a3
Τ &Tau; Τ u+03A4 �3a4
Υ &Upsilon; Υ u+03A5 �3a5
Φ &Phi; Φ u+03A6 �3a6
Χ &Chi; Χ u+03A7 �3a7
Ψ &Psi; Ψ u+03A8 �3a8
Ω &Omega; Ω u+03A9 �3a9
α &alpha; α u+03B1 �3b1
β &beta; β u+03B2 �3b2
γ &gamma; γ u+03B3 �3b3
δ &delta; δ u+03B4 �3b4
ε &epsilon; ε u+03B5 �3b5
ζ &zeta; ζ u+03B6 �3b6
η &eta; η u+03B7 �3b7
θ &theta; θ u+03B8 �3b8
ι &iota; ι u+03B9 �3b9
κ &kappa; κ u+03BA �3ba
λ &lambda; λ u+03BB �3bb
μ &mu; μ u+03BC �3bc
ν &nu; ν u+03BD �3bd
ξ &xi; ξ u+03BE �3be
ο &omicron; ο u+03BF �3bf
π &pi; π u+03C0 �3c0
ρ &rho; ρ u+03C1 �3c1
ς &sigmaf; ς u+03C2 �3C2
σ &sigma; σ u+03C3 �3C3
τ &tau; τ u+03C4 �3C4
υ &upsilon; υ u+03C5 �3C5
φ &phi; φ u+03C6 �3C6
χ &chi; χ u+03C7 �3C7
ψ &psi; ψ u+03C8 �3C8
ω &omega; ω u+03C9 �3C9
ϑ &thetasym; ϑ u+03D1 �3D1
ϒ &upsih; ϒ u+03D2 �3D2
ϖ &piv; ϖ u+03D6 �3D6
&ndash; u+2013 2013
&mdash; u+2014 2014
&lsquo; u+2018 2018
&rsquo; u+2019 2019
&sbquo; u+201A 201A
&ldquo; u+201C 201C
&rdquo; u+201D 201D
&bdquo; u+201E 201E
&dagger; u+2020 2020
&Dagger; u+2021 2021
&permil; u+2030 2030
&lsaquo; u+2039 2039
&rsaquo; u+203A 203A
&bull; u+2022 2022
&hellip; u+2026 2026
&prime; u+2032 2032
&Prime; u+2033 2033
&oline; u+203E 203E
&frasl; u+2044 2044
&larr; u+2190 2190
&uarr; u+2191 2191
&rarr; u+2192 2192
&darr; u+2193 2193
&harr; u+2194 2194
&crarr; u+21B5 21B5
&lArr; u+21D0 21D0
&uArr; u+21D1 21D1
&rArr; u+21D2 21D2
&dArr; u+21D3 21D3
&hArr; u+21D4 21D4
&forall; u+2200 2200
&part; u+2202 2202
&exist; u+2203 2203
&empty; u+2205 2205
&nabla; u+2207 2207
&isin; u+2208 2208
&notin; u+2209 2209
&ni; u+220B 220B
&prod; u+220F 220F
&sum; u+2211 2211
&minus; u+2212 2212
&lowast; u+2217 2217
&radic; u+221A 221A
&prop; u+221D 221D
&infin; u+221E 221E
&ang; u+2220 2220
&and; u+2227 2227
&or; u+2228 2228
&cap; u+2229 2229
&cup; u+222A 222A
&int; u+222B 222B
&there4; u+2234 2234
&sim; u+223C 223C
&cong; u+2245 2245
&asymp; u+2248 ISOamsr 2248
&ne; u+2260 2260
&equiv; u+2261 2261
&le; u+2264 2264
&ge; u+2265 2265
&sub; u+2282 2282
&sup; u+2283 2283
&nsub; u+2284 ISOamsn 2284
&sube; u+2286 2286
&supe; u+2287 2287
&oplus; u+2295 2295
&otimes; u+2297 2297
&perp; u+22A5 22A5
&sdot; u+22C5 22C5
&lceil; u+2308 2308
&rceil; u+2309 2309
&lfloor; u+230A 230A
&rfloor; u+230B 230B
&lang; u+2329 2329
&rang; u+232A 232A
&loz; u+25CA 25CA
&spades; u+2660 2660
&clubs; u+2663 2663
&hearts; u+2665 2665
&diams; u+2666 2666

Xem thêm: Bảng kí tự đặc biệt Alt

Hy vọng với rất nhiều ký tự đặc biệt html mà Báo thanh niên chia sẻ trên hy vọng sẽ giúp các anh em lập trình dễ dàng và thuận lợi trong việc thiết kế website của mình.

Từ tìm kiếm:

  • ký tự đặc biệt html
  • ký tự đặc biệt trong html
  • &amp là gì
  • dấu cách trong html

Theo Báo thanh niên